Οδηγίες για την προπτωχευτική διαδικασία των επιχειρήσεων, ώστε να μην πτωχεύσουν, δίνει εγκύκλιος του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Πότε σταματάει ο ΕΦΚΑ τις κατασχέσεις στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται ο σκοπός της διαδικασίας εξυγίανσης είναι η διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης και επιτυγχάνεται μέσω της συμφωνίας εξυγίανσης στην οποία συμμετέχουν όλοι οι πιστωτές.

Η προπτωχευτική διαδικασία της εξυγίανσης αφορά κάθε πρόσωπο που «ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα».

Το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θεωρείται ότι συναινούν σε συμφωνία εξυγίανσης ακόμα και αν δεν την υπογράφουν όταν:

• η βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη προς το αντίστοιχο πρόσωπο ή φορέα δεν υπερβαίνει το ποσό των 15 εκ. ευρώ,
• η θέση του Δημοσίου και των Δημόσιων Φορέων δεν χειροτερεύει συγκριτικά με το σενάριο της πτώχευσης και
• οι συνολικές οφειλές προς τους πιστωτές του δημοσίου τομέα υπολείπονται των συνολικών οφειλών προς τους πιστωτές του ιδιωτικού τομέα.

 

Τα κριτήρια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληρούνται σωρευτικά.

Από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης και μέχρι την έκδοση απόφασης από το δικαστήριο, αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη.

Η αναστολή που δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά νόμο τους τέσσερις (4) μήνες αφορά απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, σε αντίθεση με το προϊσχύον καθεστώς όπου προβλεπόταν η εν λόγω αναστολή μόνο για τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί πριν την υποβολή της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης.

Προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης πρέπει, εφεξής, να έχει παρασχεθεί συναίνεση από πιστωτές του οφειλέτη, οι οποίοι εκπροσωπούν, αφενός, ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο και, αφετέρου, ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των λοιπών θιγόμενων απαιτήσεων.

Αντίθετα, στο προϊσχύον καθεστώς το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συναινούντων πιστωτών διαμορφωνόταν στο 60% του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβανόταν και το 40% των ενέγγυων απαιτήσεων, χωρίς εναλλακτική δυνατότητα συναίνεσης.

Προβλέπεται η δυνατότητα λήψης από τον οφειλέτη ή από φορέα στον οποίο μεταβιβάζεται επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη, ενδιάμεσης ή νέας χρηματοδότησης για τη διατήρηση της αξίας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης ή, αντιστοίχως, για την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου μετά την εξυγίανση, ως όρος της συμφωνίας. Το δικαστήριο έχει την ευχέρεια να επιτρέψει τη δανειοδότηση του οφειλέτη άνευ ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Προκειμένου ο e–ΕΦΚΑ να συμμετάσχει σε συμφωνία εξυγίανσης με ρητή συναίνεσή του, απαιτείται να υποβληθεί αίτηση, είτε ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία, από τον οφειλέτη στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΚΕΑΟ (έδρα της επιχείρησης), με επισυναπτόμενα τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. Έκθεση του εμπειρογνώμονα, στην οποία βεβαιώνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 26400 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β΄ 865/5-3-2021) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με επισυναπτόμενες τυχόν εκθέσεις εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή και τα υπόλοιπα έγγραφα που έλαβε υπόψη ο εμπειρογνώμονας.
2. Αναλυτικό κατάλογο όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναγραφή της εμπορικής αξίας τους και της «αξίας βίαιης ρευστοποίησης», σύμφωνα με τις ανωτέρω εκθέσεις.
3. Πρόσφατα πιστοποιητικά των εγγεγραμμένων επί της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη βαρών που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία ή, εναλλακτικά, πρόσφατες βεβαιώσεις τρίτων εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών, από τις οποίες προκύπτει η ύπαρξη της εμπράγματης ασφάλειας, η ημερομηνία εγγραφής της, το βεβαρημένο περιουσιακό στοιχείο και το τρέχον υπόλοιπο της εξασφαλιζόμενης απαίτησης, εφόσον το περιεχόμενο αυτών επαληθεύεται από τον εμπειρογνώμονα.
4. Κατάσταση πιστωτών που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 (πρώτο εδάφιο) του άρθρου 34 του ν. 4738/2020 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 26400 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 865).
5. Βεβαίωση του εμπειρογνώμονα σχετικά με την καθαρή παρούσα αξία του συνολικού ποσού που προτείνεται να αποπληρωθεί στο Δημόσιο βάσει της συμφωνίας
6. Επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης
7. Επιμέρους συμφωνίες που έχουν τυχόν ήδη επιτευχθεί με άλλους πιστωτές στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης.

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, είναι δυνατό η αρμόδια Υπηρεσία κατά την κρίση της να ζητήσει και όποιο άλλο στοιχείο θεωρεί χρήσιμο για τη διαπίστωση της πραγματικής οικονομικής ή περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη.

Το αρμόδιο Περιφερειακό ΚΕΑΟ αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ την αίτηση και το φάκελο δικαιολογητικών που έχει υποβάλλει ο οφειλέτης, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά του για συμμετοχή του Φορέα σε συμφωνία εξυγίανσης.

Αφήστε μια απάντηση

Follow by Email