Πηγή: https://www.e-nomothesia.gr/

Απόφαση 1014/13/6-γ – ΦΕΚ 4656/Β/5-9-2022 : FEK-2022-Tefxos Bb-04656-downloaded -10_09_2022

Τα στοιχεία που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για την πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων ή οντοτήτων) των ως άνω υπόχρεων προσώπων και τα απαιτούμενα ενδεικτικώς έγγραφα που επαληθεύουν τα στοιχεία αυτά.

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ορίζονται τα έγγραφα και τα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τους ενεχυροδανειστές και αργυραμοιβούς της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

Τα στοιχεία που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για την πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων ή οντοτήτων) των ως άνω υπόχρεων προσώπων και τα απαιτούμενα ενδεικτικώς έγγραφα που επαληθεύουν τα στοιχεία αυτά είναι τα κάτωθι αναφερόμενα:

Στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη Ενδεικτικά έγραφα επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη

Α. Φυσικά Πρόσωπα

– Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο – Δελτίο Αστυνομικής ή Υπηρεσιακής Ταυτότητας
– Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου – Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς Διαβατήριο σε ισχύ
– Εκδούσα αρχή  
– -Ημερομηνία και τόπος γέννησης – Απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής ή παραμονής σε ισχύ
– Υπηκοότητα
– Χώρα διαμονής
– Διεύθυνση κατοικίας – Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας
– Τηλέφωνο επικοινωνίας – Αντίγραφο από μισθωτήριο
-Ασκούμενο επάγγελμα (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ιδιώτη ή επαγγελματία) – Βεβαίωση του εργοδότη
– Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας
– Επαγγελματική ταυτότητα
– Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

Β. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)

– Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, προκειμένου για Ε.Π.Ε., ονόματα των εταίρων της – Αντίγραφο του δημοσιευμένου στο Γ.Ε.ΜΗ. καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού
– Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων (κατά την έννοια της παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018), όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Α – Αντίγραφο πράξης διορισμού των προσώπων που ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας και του νόμιμου εκπροσώπου της
– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) – Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)
  – Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου

Γ. Προσωπικές εταιρείες

– Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα εταίρων – Αντίγραφο του δημοσιευμένου στο Γ.Ε.ΜΗ. καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού
– Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων (κατά την -έννοια της παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018), όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Α -Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους
– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) – Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου

Δ. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα

–  Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός – Αντίγραφα των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς και των τυχόν σχετικών τροποποιήσεών τους
–  Νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντικά όργανα και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων (κατά την έννοια της παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018), όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Α – Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)
– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) – Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου

 

Σε περίπτωση που ο πελάτης ενεργεί μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, το υπόχρεο πρόσωπο εξακριβώνει και επαληθεύει και την ταυτότητα του προσώπου αυτού, όπως και τα στοιχεία νομιμοποίησής του.

Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα χώρας του εξωτερικού, ως προς την πιστοποίηση της ταυτότητας έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στην παρ. 2. Στις περιπτώσεις αυτές, ως έγγραφα επαλήθευσης απαιτούνται οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν βεβαιώσεων ή εγγράφων των αρμόδιων αρχών που τηρούν σχετικά μητρώα και δεδομένα ή άλλα αποδεικτικά εν γένει έγγραφα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, τα υπόχρεα πρόσωπα δύναται να ζητούν επίσημη μετάφραση των απαιτούμενων εγγράφων για την κατανόηση του περιεχομένου τους.

Τα ανωτέρω στοιχεία τηρούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του ν. 4557/2018 και το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 5Α Αστυνομικής Διάταξης «Άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών» (Β’ 1948).

Αφήστε μια απάντηση

Follow by Email